Adatkezelési tájékoztató

A jelen adatkezelési tájékoztató keretében AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Adatvédelmi Rendelet) alapján tájékoztatjuk Önt, mint érintettet arról, hogy az Ön személyes adatait hogyan és milyen célokkal kezeljük. 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a www.kreativliget.hu címen üzemeltetett honlap (a továbbiakban: „Honlap”) valamint az Adatkezelő kereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, amelyek a honlapon megjelenő harmadik fél szolgáltatásaihoz, közzétett tartalmaihoz, kampányaihoz kapcsolódnak. 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú döntésével történő módosítására. Az Érintett a Honlapra történő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, az Érintett további beleegyezése a Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában nem szükséges.

Az adatok kezelője:

Név: Telek Projekt Tanácsadó Kft

Székhely: 2141 Csömör, Patak utca 2. 

Cégjegyzékszám: 13-09-150925

Adószám: 14375404-2-13

Telefonszám: 06-30-9911-046

E-mail: info@kreativliget.hu 

A Rendelet alapján az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére. 

Általános fogalmak

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

 1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
 3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 5. adatfeldolgozó:  az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 6. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 7. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 8. érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 9. Grt.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 10. Infotv: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

Az adatkezelésre vonatkozó elvek 

 1. Jogszerűség, tisztességesség: az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

   

 2. Pontosság: az adatoknak az adatkezelés céljából szükségesnek és relevánsak kell, hogy legyenek, továbbá pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük.
 1. Célhoz kötöttség: minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, az Érintettet tájékoztatnia kell, az ehhez szükséges hozzájárulását meg kell szereznie, továbbá lehetőséget kell biztosítania számára, hogy megtiltsa az adatok felhasználását. Kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.
 1. Megfelelőség: az Adatkezelő a részére megadott személyes adatok ellenőrzésére nem kötelezetett. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel

   

 2. Korlátozott tárolhatóság: a tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
 1. Biztonság: az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon és a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. Az Adatkezelő bizonyos esetekben harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett elérhető személyes adatait (pld. hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás stb.) 


Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikke megállapítja, hogy az Érintettek személyes adatai mely esetben kezelhetők. Figyelembe véve az Adatkezelő tevékenységének jellegét, az adatkezelés jogalapja elsősorban az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont),  az Adatkezelő és az Érintett vagy annak munkáltatója/megbízója/megrendelője közti bármely szerződéses kötelem előkészítése során vagy annak létrejöttét követően a Rendelet fenti 5.1.b) pontja és a Rendelet fenti 5.1.c) pontja, a kamerával megfigyelt területek esetében a Rendelet fenti 5.1.d) pontja. 

Az Érintett önként, akár munkáltatója/megbízója/megrendelője részére végzett feladat ellátása során lép kapcsolatba az Adatkezelővel, vagy önként regisztrál, vagy önként veszi igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az Adatkezelő az Érintettek hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre jogszabály egyértelműen felhatalmazza. Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló és a visszavonás előtti, valamint a Rendelet fenti 5.1.b) és/vagy c) és/vagy 5.1.d) pontja szerinti adatkezelés jogszerűségét.

A Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás az Érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti. 

A Felhasználó a regisztráció során megadott adatainak megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Erre tekintettel a megadott adatokkal történő belépésekkel összefüggő minden felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az adatokat megadta. 

Az adatkezelés célja

Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés célja elsősorban a Honlap üzemeltetése és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása, kereskedelmi és szerződéses kapcsolatainak létrejötte, teljesítése.


Az adatok forrása

Az adatok megadása az Érintett regisztrációja, nyilatkozatok megtétele stb. útján történik. Az Adatkezelő kizárólag az Érintettek, vagy az Érintettek szolgáltatását igénybe vevők által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

A kezelt adatok köre

A kezelt adatok köre különösen a regisztrációhoz szükséges adatok (név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, jelszó), a számlázási adatok (fizetés módja, fizetéshez használt eszköz adatai, vásárló neve és címe, adószáma, telefonszáma, e-mail címe), technikai adatok (IP cím).  A kezelt adatok esetleges, az adatok felvételére szolgáló papír alapú, vagy elektronikus nyilatkozatok, informatikai alkalmazások regisztrációs felületei tartalmazzák. 

Az adatkezelési folyamat 

Az adatok forrását az Érintett által az esetleges regisztráció során és/vagy a bármely jogügylet előkészítése, létrejötte vagy teljesítése során és/vagy a hírlevél vagy közvetlen megkereséssel kapcsolatos nyilatkozat megtétele során megadott adatok biztosítják. Az űrlapokon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve. 

Az Érintett az adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. Az Érintett az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. Az Érintett az Adatkezelő által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is az Érintett önkéntes hozzájárulása.


Amennyiben az Érintett regisztrál az Adatkezelő által szervezett bármely promóción (pl. a facebook oldalon), és megadja az ott kért adatait, elfogadja az adott promócióhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót. Ebben az esetben az adatok megadásával az Érintett hozzájárul a megadott adatainak a promóció tájékoztatójában meghatározottak szerint történő kezeléséhez.

Reklámozási célú adatkezelés, hírlevelek küldése

Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse, a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. A kezelt adatok, információk körét az adatok felvételére szolgáló, az adott direkt marketing célú tevékenységhez rendszeresített írásbeli és elektronikus nyilatkozatok tartalmazzák. Az adatok kezelése az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás megadása az adatok felvételekor történik. Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. 

A Honlap látogatásával kapcsolatos adatkezelés, a sütik kezelése

Az Adatkezelő a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat Adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, statisztika célokra, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.   

Adatkezelő ún “cookie”-kat (sütiket) használ a weboldalán, és igénybe veszi a Google Analytics szolgáltatásait. A sütik a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy a felhasználói élmény növelése és a honlap jövőbeni funkcióinak a fejlesztése érdekében összesített információkat gyűjtsünk a honlap látogatottságáról, a látogatóknak a honlapon végzett tevékenységeiről, műveleteiről, illetve a látogatókhoz köthető, a Google által biztosított olyan adatokról, mint a látogató kora, neme, a látogatóhoz köthető földrajzi hely, a látogató érdeklődési köre, a böngésző típusa stb. A sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. 

Az Adatkezelő a cookie-kat felhasználja arra, hogy az Érintettek felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsen meg. A böngészőben lehetősége van megtiltania a sütik tárolását. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Honlap működése nem teljes értékű.

Közösségi oldalak

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook, Twitter,  Pinterest, Youtube, Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 1. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook, Twitter,  Pinterest, Youtube, Instagram stb. közösségi oldalakon és „lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelővel.
 1. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése.
 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Adattovábbítás

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbíthat harmadik személy részére, ha ehhez az Érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra jogszabály felhatalmazást ad.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági előírás kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő egyes adatkezelési műveletek elvégzéshez adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hoz, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozza fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végez, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint tárolja és őrzi meg. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetes írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe

Adatkezelő az adatkezelések során különösen az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe. 

 • CIB Bank Zrt, 1027 Budapest, Medve utca 4-14
 • OTP Mobil Szolgáltató Kft, 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32 
 • RACKFOREST KFT, 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Az adatbiztonsággal kapcsolatos feladatok

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 • – a személyes adatok álnevesítését és titkosítását, 
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét, 
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani, 
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb, a tudomásra jutástól számított 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

Az adatkezelés időtartama

– Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja. 

– Amennyiben az Érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével) haladéktalanul törlésre kerül. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad.

– A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig kell meg őrizni. 

– Ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt. A törlés megtagadható, ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint jogvédelemhez, jogérvényesítéshez szükséges. 

– Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

– Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó. Törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti. 

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő hírlevél adatbázisában az Érintett Személyes adatai automatikusan törlődnek.

Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 • Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen. Az Érintett jogosult arra, hogy a Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és tájékoztatást az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól. Az Érintettet megilleti az a jog, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Megilleti továbbá valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, illetve ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
 • Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • Az Érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti az Adatkezelőt, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az Adatkezelőt az Érintettet a törlésről tájékoztatja.
 • Az Érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. 
 • Az Érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelő székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy az Adatkezelőnek a info@kreativliget.hu címre küldött e-mailben.
 • Az Érintett kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Érintett vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
  Az Érintett kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
  Az Érintett akkor is kérheti Személyes adatai kezelésének az Adatkezelő általi korlátozását, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de az Érintett igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

– Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

– Amennyiben az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

– Az Érintett a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az adatkezelő elérhetőségein.

Intézkedési határidő

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Elektronikus megfigyelő rendszer (kamerák)  

A Kreatív Liget Stúdió a tulajdonában álló, kamera-piktogrammal vagy figyelemfelhívó tájékoztatással jelzett, az alább felsorolt helyiségekben elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszert alkalmaz, üzemeltet. 

A megfigyelt területek: 

 • a 1132 Budapest, Csanády utca 7. stúdió előtti épületrész, 
 • a 1132 Budapest, Csanády utca 7. stúdió területe. 

A kamerás megfigyelőrendszer a megfigyelt területre belépő személyek képmását és cselekvését rögzíti. A kamerás megfigyelőrendszer hangot nem rögzít.  

A felvételek készítésének célja az emberi élet, a testi épség, személyi szabadság védelme, az üzleti titok védelme, a személy- és vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az ügyféltérben előforduló esetleges balesetek körülményeinek a dokumentálása, és a közönség számára nyilvános magánterületének a védelme.

A kamerák aktuális képének és a felvételeknek a megtekintésére az Adatkezelő arra jogosultsággal rendelkező megbizottjai jogosultak.

Jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos panaszát, kérelmeit nem sikerült megnyugtató módon rendezni, vagy az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése jogsértő, Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
 • Telefon: 06 1 391 1400
 • Telefax: 06 1 391 1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Web: naih.hu

Személyes adatainak a védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén Ön jogosult bírósághoz fordulni.

főoldaleseményekwebshopkosármenü